instagram

SEL và Truyền thông xã hội

Chúng ta đang ở trong một thế giới hiện đại, nơi mà các phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng bởi giới trẻ và người lớn.
Liên đoàn của chúng tôi đã mở tài khoản trong các phương tiện truyền thông xã hội chính như instagram, facebook và twitter; và chúng tôi cũng sử dụng whatsapp, telegram, line và wechat.
Ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn cách tiếp cận họ: