La Landa Reprezentanto de SEL

Por bone plenumi sian taskon SEL uzas la sistemon de Landaj Reprezentantoj. Por tio ni havas plurajn kialojn. Kvankam la principoj de Skoltado estas la samaj ĉie en la mondo, en la praktiko tamen estas multaj diferencoj inter la diversaj Naciaj Skolt(in)aj Asocioj. Ankaŭ la forteco, kaj do la eblecoj de la diversaj landaj Esperanto-Asocioj. Por kiel eble plej multe utiligi la eblecojn en la diversaj landoj, ni elektis labori per interveno de niaj Landaj Reprezentantoj, kiuj ja konas la enlandan situacion kaj eblecojn.

Ne necesas ke li/ŝi estas skolt(in)o; se li/ŝi nur konas (aŭ informiĝas pri) la Skolt(in)a Movado en sia lando. Kvankam ni jam nenie atingus nian celon, nia idealo estas, ke SEL konsistu en sendependaj sekcioj (en la kadro de la Statutoj), kiuj mem elektas la LR. 

Pro la tre malsimilaj situacioj, ni malfacile povas priskribi la taskojn kaj devojn. Multe ankaŭ dependas de la eblecoj de la koncerna persono mem, ekz. dispono pri libera tempo, vojaĝ-eblecoj, skolta funkcio, ktp. Tial ni donas ĝeneralan priskribon de la tasko, kaj poste mencios la minimumajn, ni diru “devigajn taskojn”.

Bazaj Principoj

 • LR laboras (preskaŭ) sendepende, li/ŝi do estas aktiva, kaj emas plifortigi nian Ligon tie, kie li vidas eblecojn en sia lando
 • La LR komprenu, ke li/ŝi estas la sola ligilo inter SEL kaj la membroj en sia lando – li do estu fidela en sia laboro.

Por la NR el tiuj principoj sekvas kelkaj minimumaj taskoj:

Minumumaj Taskoj

 • Respondi al informpetoj, de skoltoj kaj skoltinoj el sia lando, konsili pri kursoj;
 • Kolekti la kotizojn kaj abon-monojn aŭ donacojn kaj transpagi ilin ĉiujare unufoje al la Centra Kaso;
 • Prizorgi adresliston de tiuj, al kiuj ni sendu nian organon “La Skolta Mondo”, kaj sendi kopion de ĝi al la Ĝenera Sekretario kaj Redaktoro;
 • Unufoje jare sendi ian jarraporton al la Ĝenerala Sekretario por ke SEL havu ian superrigardon de la agado de la LR (monato aprilo); kaj
 • Se iel eble, fondi Landan Sekcion de SEL, kun estraro elektita laŭ demokratiaj reguloj.

Depende de siaj eblecoj, NR povas fari multajn utilajn aferojn por SEL. Por doni al vi ideojn pri kiuj vi mem eble ne pensis, ni mencios kelkajn:

Aliaj Taskoj

 • Organizi kunvenojn por la membroj, ekz-e dum Esperantaj Kongresoj, ĵamboreoj, ktp.;
 • Starigi informbudojn, kaj ekspoziciojn dum ĵamboreoj, kaj similaj skoltaj kunvenoj;
 • Eldoni simplan bultenon por fortigi la kontakton inter la membroj de la landa sekcio aŭ grupoj; 
 • Verki artikolojn pri SEL por la nacia skolta gazeto; traduki interesigajn artikolojn el “La Skolta Mondo”, koresponpetojn, ktp. , por montri nian ekziston kaj vivon.

En pluraj landoj ni ne trovis iun por la taskoj de LR., tamen estas utile, kiam ni scias fidindan personon kiu pretas helpi nin se tio necesas. Ekzemple por traduki nacilingvan leteron. Por tiuj taskoj, kiuj ĉiam varias, ni ŝatas havi Helpantoj. En tiuj landoj kie la Skolta Movado ne ekzistas laŭ la internaciaj principoj, kiujn ni akceptas, ni klopodas havi amikajn kontaktojn kun la junularaj organizoj per helpo de KorespondantojKontaktulojPor ke niaj kunlaborantoj chiutempe disponas pri ĝisdataj faktoj pri SEL, ni sendas al ili specialan bultenon Ĉiam Preta!. Ofte ĝi samtempe estas “korespondilo” por la Sekretario de la Ligo. Se vi deziras igi Landan Reprezentanton, plenumu ĉi tiun formularon

PAROLANTE PRAKTIKE….

La baza kotizo estas 20% el MJ-K de UEA por la koncerna lando. Tiu minimuma sumo estas por ebligi la membrecon al kiom eble plej multe da geskoltoj. Tiu kotizo estas por junaj membroj (ĝis 21 jaroj), por pliaĝuloj la baza kotizo komencas en 60% el MJ-K de UEA, kaj ne havas finlimon, nur via poŝ-eblecoj.Al ĉiu membro kiun jam pagis sian jarkotizon por la koncerna jaro, la NR sendos membrokarton; karton kiun li mem eldonos. Ĉiujare,kiel eble plej frue, la NR sendu al la Sekretario la adresslipojn. Prefere inter la adresoj troviĝu la adresoj de la Naciajn Skoltaj kaj Skoltinaj Asocioj aŭ Federacioj, la skolt- kaj skoltinaj naciaj gazetoj, ktp. Po adreso en la listo, la NR devos pagi al la Centra Kaso, 80% el la SEL-kotizo, por alsendo de LSM. Skolta Esperanto-Ligo bonvenigas aldonajn pagojn, por ebligi sian laboron kaj por sendi la organon “La Skolta Mondo” al nepagipovaj geskoltoj. 

CETERAĴOJ

Aĉeteblas multajn varojn kiujn nia Ligo dum longa tempo preparis, kiel la lernolibron Ĵamborea Lingvo kun disko por prononcado; insignojn, terminaro, la bruŝureto Vastaj Horizontoj en Internacia Skoltado kaj aliaj. Se vi interesiĝas turnu vin al la ĝenerala Sekretario. Baldaŭ ni disponigos de elektronika aliĝo al la Ligo kaj abonilo por La Skolta Mondo

Pfadfinder in Esperanto und Esperanto für Pfadfinder

%d bloggers like this: