Category Archives: SEL

Enmanigo de Medalo pri Toleremo

Guido Ricci Ĝenerala Sekretario de SEL

Malmultaj homoj ne konas la geskoltan movadon, fonditan en 1907 de Robert Baden-Powell, kaj havantan dekojn da milionoj da membroj en la tuta mondo. La esperantistoj verŝajne rimarkis, ke ilia movado havas vastan komunan kampon kun skoltismo, kiu ankaŭ strebas al la forigo de internaciaj bariloj kaj al tutmonda solidareco.

A. Lowenstein, R. Corsetti, G. Ricci (parolas),
E. Missoni kaj la tendara respondeculo en Loppiano

WOSM kaj WAGGGS estas la mondaj organizoj de la skolta kaj de la skoltina movadoj. Inter multaj internaciaj renkontiĝoj, ili okazigas ĉiun kvaran jaron tuteŭropan tendaron por geroveroj. Rovero estas pliaĝa skolto (ĉirkaŭ 16- 21-jara). Tiu tendaro nomiĝas Roverway kaj okazis en jaro 2006 en Italio, nur kelkajn tagojn post la Universala Kongreso de Esperanto. La tendaro verdire konsistis el 100 vagantaj tendaroj de la 6-a ĝis la 11-a de aŭgusto 2006, kaj unu fiksa tendaro de la 11-a ĝis la 14-a. La vagantaj tendaroj okazis en tuta Italio. La fiksa okazis en Loppiano apud Florenco. Ĝin partoprenis 5000 geskoltoj. Dum la fiksa tendaro, oni aranĝis pli ol 100 “metiejoj”, kie la geroveroj povis diskuti kaj lerni pri diversaj temoj kaj teknikoj. SEL organizis tie metiejon pri Esperanto, gvidatan de Venkatesh Reddy (Hindio) kaj Francesco Maurelli (Italio). La metiejo pri Esperanto okazis kvar fojojn kaj ĉiun fojon partoprenis ĉirkaŭ 30 geroveroj. La partoprenintoj ricevis kaj uzis la lernolibron „Ĵamborea Lingvo”. Per rekta instrumetodo ili lernis la fundamentojn de Esperanto kaj post la metiejo ili scipovis konstrui simplajn frazojn en la internacia lingvo. Esperanto estis diskonigita ne nur al cento da geroveroj, sed ankaŭ al la stabo de la skolta movado.

R. Corsetti (meze), A. Lowenstein kaj E. Missoni dum la
ceremonio de enmanigo de la Medalo

Kiel anoncite far s-ro Zamenhof Zaleski dum la malfermo de la UK en Florenco, la Fondumo Zamenhof aljuĝis la Medalon de Toleremo al la Skolta Movado, kaj la enmaniga ceremonio okazis ĝuste dum la Roverway. La 12-an de aŭgusto venis al la tendaro la prezidanto de UEA Renato Corsetti kaj lia edzino Anna Lowenstein. Krom partopreni unu el la metiejoj pri Esperanto por la geroveroj, ili enmanigis la medalon de toleremo de la Fondumo Zamenhof al Eduardo Missoni, ĝenerala sekretario de WOSM. La ceremonio okazis en salono en konstruaĵo meze de la tendaro. Ĉeestis la estroj de la naciaj taĉmentoj kiuj partoprenis Roverway, aliaj skoltaj gravuloj kaj iom da geroveroj. Renato Corsetti paroladis en Esperanto kaj la ĉeestantoj miris ke ili komprenis grandan parton de liaj vortoj. Anna Lowenstein tradukadis la paroladon anglen. En sia parolado, Renato Corsetti substrekis la samecon de la idealoj de la esperantista movado kaj de la skolta movado. En sia dankparolado Eduardo Missoni substrekis, ke li akceptis la medalon nome de la gekolta movado, kaj ne nur de la virskolta organizo. Li ankaŭ menciis, ke Baden-Powell favoris Esperanton, sed bedaŭrinde li ne estis komprenata en sia tempo. Eduardo Missoni aldonis, ke li havas revon: ke en iu venonta Ĵamboreo (la tutmonda skolta renkontiĝo) ĉiuj geskoltoj povu interkompeniĝi pere de Esperanto. Konklude, Eduardo Missoni kaj Renato Corsetti substrekis la rolon de la Skolta Esperanto-Ligo kiel ponto inter la du movadoj, kaj fine la Ĝenerala Sekretario de SEL donacis al Eduardo Missoni du insignojn de SEL. Post la ceremonio okazis formala akcepto kun manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. Guido Ricci Ĝenerala Sekretario de SEL

Skolta Tendaro en Hungario

Informas Zahonyi Lajos

Inter 16 kaj 23 de julio 2006 en Hungario okazis la unua – post 60 jaroj – skolta Esperanto – tendaro. Apud rivereto Tur (orienta Hungario), ĉe la vilaĝo Turistvandi tendumis 14 personoj, kuj antaŭtagmeze partoprenis E-kurson. La tendaro sukcesis dank’ al la kunlaboro de Asocio de Hungaraj Skoltinoj kaj Skoltoj, Hungara Esperanto Junularo (HEJ) kaj Nacia Reprezentanto de SEL.

Kiel Varbi Por Skolta Esperanto-Ligo

Ni estas skoltoj, kiuj membriĝas al internacia societo. Skoltoj malsimilas al aliaj ĉar estas celo malantaŭ ĉio, kion ni faras. Ni devas memori, ke la fina celo ne estas lerni kaj uzi Esperanton, sed sperti novajn aventurojn en skoltismo per kaj pro nia scio de Esperanto.

Ni loĝas en mondo, kiu rapide ŝanĝiĝas, kaj ni esperas: pliboniĝas. La skolta movado ne rapide ŝanĝiĝas, sed necesas ke ĝi ŝanĝiĝu kun la mondo. Problemo estas, ke nur malmultaj rekonas la gravecon de pliboniĝo en la skolta mondo, sed Skolta Esperanto-Ligo per siaj medioj havas bonegan oportunon montri, ke ni povas esti estroj de tiu ĉi plibonigo: Ni estas la ununura organizita internacia societo de skoltoj ekster la oficiala monda konferenco.

Estri ilin signifas oferti revoluciajn ideojn por la loka skolta programo. Kelkajn ni devas traduki en naciajn lingvojn poraltiri skoltojn, poste ili lernos ĝui aliajn kiam ili scios nian lingvon. Ni bezonos bonkvalitajn eldonaĵojn, verkojn sur persona tereno kie ideoj en riĉa literaturo stimuligas al adopto en konsilejo aŭ trupo novajn programerojn. Ni devas trovi respondeculojn kiuj varbos SELanojn, ĉiu preta kontribui al la riĉigo de nia literaturo kaj societo.

Bone -sed kiel? Ni estas nur malgranda, sed ni ekzistas, kaj havas nomon en internaciaj rilatoj kun funkciantoj sur internacia tereno. La sukceso ne tute dependas de ni mem, sed la forto de la ĝenerala Esperanto-movado helpos nin. Sed vi demandas: Kial SEL dum multaj jaroj ne jam venkis?

La respondo estas malfacila, ĝi daŭre okupas la Centran Komitaton, sed bazaj agoj estas: flankaj organizaĵoj al la Nacia Reprezentaro, programeroj adoptindaj, bone planitaj varbo-kampanjoj, sed antaŭ ĉio vera kontakto kun la skoltaro en ĉiu lando.

Unue ni devas kompreni la bazon de malvarbaro.

“Kial lerni duan lingvon? Tio postulas tempon, laboron, kaj elspezon”. Vere, sed tio tamen ne estas la kialo. La entuziasma Esperanto-varbanto ofte forgesas ke ĉiu havas siajn bezonojn, dezirojn, aspergojn, celojn en la vivo. Ne emfazu Esperanton, ĉar tio malŝparas vian valoran tepon kaj ofte gajnas nenion krom malakordeco. Simple ne menciu ĝin aŭ SEL al aliaj, komence. Venos la tempo, estu pacienca!!

Esperantovarbado estas delikata afero kaj postulas personan kontakton kaj memkonvinkiĝon de tiu, kiun mi nomas la venkoto.

Ni devas unue pensi: Kiel mi povas amikiĝi kun la venkoto? Kiel mi povas fariĝi apoganto por li? Tio postulas simplan komprenon de Homaj Rilatoj. Ĉu vi memoras la Oran Regulon? En skoltismo: ĉiutaga bonservon kompleksan. Rafinu tion iomete: Faru bonservon kompleksan, tiel ke li donos al vi plenan mensan atenton. Mi diras “kompleksan”, ĉar lernado de Esperanto estas ankaŭ kompleksan temo.

Unue en la skoltaro spertaj viskoltoj scias kaj ne scias, ke la nacia skolta konsilejo au oficejo ne havas direktan influon super la vivo de la loka konsilejo – kaj ĉi tiu unuo, la konsilejo, estas pli grava ol io ajn alia al ni. La konsilejo konsistas el tri grupoj kunlaborantaj por doni al la geknaboj la plej eble bonan skoltadon. La unua grupo estas la administra ( programo, helpoj, insignoj), la dua estas la civitanaj komitatoj kiuj planas programon, kiun la administra “oficejo” plenumu. Tiun grupon estras la konsileja prezidanto, kaj ĝi konsistas el diversaj komitatoj el la centra estraro de la konsilejo: la komisara stabo, la skoltaj trupoj – kies patrolanoj estas la geknaboj. Por ĉiu deko de geknaboj almenau unu plenaĝulo kiu subtenas ilin. (Se estas alia strukturo en via lando, bonvolu informi nin).

Ni avertas vin, ke “falsa kontakto” povas malhelpi. Ĉiu plenaĝa skolto havas sian komisiitan laboron, kaj kio koncernas lin, ne gravas al aliaj. Kio do estas signifa por vi, estas grava nur al unu persono. Tial ne la trupgvidanto nek la distrikta aŭ konsileja estro, nek la nacia skolta oficejo, sed nur via loka konsileja skoltedukanto estas kontaktenda. Li estras la komitaton pri skolta edukado, volas krei bonkvalitajn estrojn por la trupoj, kaj planas la kursojn. Kvankam li multrilate scias pli ol vi, li ne konas la mondajn interrilatojn, via specialigita intereso. Al li prezentu ilojn por plisukcesigi trupajn programojn.

Esperanto-agado ne estas unue la solvo! Jes, laŭ via opinio -sed vi ne konas lin, kaj ne povas konvinki lin estante strangulo. Post la unua kontakto montru intereson pri lia tasko, iru al liaj komitataj kunvenoj kiel interesulo, kaj fine proponu interesan kurson al li. Tiel vi faru la bonservon, kaj poste ne ĝenu lin. Se li ne surpreziĝas kaj telefonos al vi, la negativa reago avertu vin ke vi devas viziti aliajn.

La dua persono kontaktenda estas la “rondtabla” komisaro. La rondtablo kunvenas ĉiumonate por diskuto kaj ideointerŝanĝo. Ankaŭ al tiu prezentu ideojn por ilia programo: Ekz. serion da lertecoj skoltaj por unuopaj patrolaj kunvenoj. Ofte mankas literaturo nacia, sed mi havas kaj volas pretigi ĝin diverslingve. Krome vi legos pri tio en LSM. Ju plui vi helpas per literaturo skolta pri programeroj, ju pli li ŝuldos al vi. Estu pacienca!!!.

Ne subite prezentu vian programeron pri SEL. Monato aŭ du devas pasi!! Nur tiam kiam vi sentas ke la tempo kaj la loko maturas, vi prezentu tiun duan programon. Estu zorgema pri la prezentado, tiel ke vi tuŝon lin mense. Vi petu lian konsilon – “virskoltoj en fremda lando aŭ kontinento ja elektis vin esti skolta reprezentanto aŭ peranto por ili en via lando, kaj kiel fari tion?” Li certe demandos pri tiu societo. Respondu konfideme, parolu nur pri la “ĵamborea lingvo” ĝis li demandas ĉu tiu lingvo havas aliajn uzojn. Tiam li estas preta por ricevi la tutan informon pri Esperanto kaj SEL kaj monda skoltado!

Nun vi devas unue venki vian novan amikon al memkonvinkiĝo pri lernado de la lingvo. Kiam li spertas ke la lingvo estas facila, li baldaŭ havos leteramikojn kaj konvinkiĝos pri la utilo kaj iĝos entuziasma. La entuziasmuloj regas la skoltaron!

Kaj nun komencas la pli zorgemaj planoj: Vi devas trovi grupon de lokaj esperantistoj kiuj promesas du servojn aŭ eĉ pli: Instrui, krei Konsilejan Esperanto-Klubon por ke la freŝbakitaj povu praktiki la lingvon kaj ĝui la kuneston por monda skoltado. Necesas, ke ili starigu novan komitaton en la konsilejo – por “mondaj rilatoj”.

Laŭ sperto de C. Stanley Otto, Distrikta Helpkomisaro,  Skolta Konsilejo Essex, BSA, Novjerzio, Usono.LSM N°1-1981